کره بادام زمینی یا کره بادام درختی؟

کره بادام زمینی دهه هاست که مورد استقبال افراد است، اما در چند سال گذشته کره بادام به عنوان جایگزین سالم تری برای آن وارد بازار شده است، اما آیا کره بادام واقعا برای شما بهتر است؟ بیایید این دو را با هم مقایسه و بررسی کنیم.